مدیاستن

ضایعات مربوط به مدیاستن(میان سینه)

میان‌سینه یا مدیاستن حفرهٔ مرکزی قفسه سینه است که از جلو به استخوان جناغ سینه، از پشت به ستون مهره‌ها و از ...