درباره ما

دکتر سید ضیاءالدین راثی هاشمی

فوق تخصص جراحی قفسه سینه (توراکس) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1386 - دوره تکمیلی جراحی توراکوسکوپی (Video Assisted Thoracic Surgery) از میوکلینیک آمریکا در سال 1388- رتبه برتر بورد فوق تخصصی جراحی قفسه سینه در سال 1386

بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1383- عضو بین المللی جراحان توراکس آمریکا   (STS)uiyh  -عضو انجمن جراحان توراکس ایران - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

تماس سریع